Uppförandekod

Våra värderingar och vår företagskultur.

Vår uppförandekod beskriver Dacke Industris värderingar och företagskultur och ger tydliga riktlinjer för hur vi ska agera. Vi ställer krav på att dotterbolagen antagit och efterlever vår uppförandekod.

Dacke skall efterleva en mycket hög etikstandard och vår uppförandekod är central för oss

Dacke följer en mycket strikt etikstandard och vår affärsfilosofi med ett decentraliserat ledarskap ställer höga krav på våra anställdas integritet och professionalism.

“Vi agerar med hög integritet i alla affärsrelationer.”
 • Vi agerar med hög integritet och etik i alla våra affärsrelationer och vi förväntar oss detsamma från våra partners. 

 • Vi skall följa tillämpbara lagar och regler i alla länder där vi bedriver verksamhet. 

 • Alla våra aktiviteter skall genomsyras av en sund affärskultur och i rättvis konkurrens. Vi följer tillämpbara konkurrenslagar, vilka skall förhindra att avtal och överenskommelser om att undgå konkurrens sluts. 

 • Vi skall alltid agera i bästa intresse för företaget och undvika alla intressekonflikter.

 • Vi skall aldrig förknippas med korruption, utpressning, förskingring eller mutor och vi tolererar inte felaktiga eller korrupta betalningar – direkt eller indirekt – till kunder, myndighetsrepresentanter eller tredje parter.

 • Ingen anställd skall erbjuda, ta emot eller uppmuntra till gåvor eller andra förmåner som skulle kunna ha påverkan, eller kunna uppfattas ha påverkan, på vår objektivitet i relation till affärsbeslut. 

 • Våra anställda får bara erbjuda eller ta emot gåvor, måltider etc som är tydligt accepterade inom gällande lagar och regler och lokal affärsverksamhet. 

“Vår vision om säkerhet är NOLL olyckor och vår högsta prioritet är en säker arbetsmiljö.”

Alla bolag inom Dacke Industri skall:

 • Förhindra och motverka olyckor genom att ha tydliga, strukturerade och dokumenterade rutiner kring en säker arbetsmiljö.

 • Registrera och följa upp alla incidenter, nära påbud och olyckor.

 • Rapportera alla Lost Time Accidents (LTA) till Dacke Industris CEO inom 48 timmar – inklusive grundorsaksanalys och åtgärdsplan för att eliminera framtida risker.

 • På en stående basis rapportera LTAs, andra olyckor och nära påbud i månadsrapporteringen.

“Vår ambition är att erbjuda våra anställda möjligheter att utvecklas och växa”
 • Vi främjar en öppen och transparent kommunikation med en informell kultur.

 • Alla anställda, likväl som vid ansökningar för vakanta positioner, skall behandlas på lika villkor och utifrån strikt objektiva grunder oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder.

 • Vi har nolltolerans mot barn- eller slavarbete.

 • Trakasserier, hot eller annat olämpligt uppträdande är inte tillåtet.

 • Vi respekterar alla anställdas rätt till att formera eller vara delaktiga i fackligt arbete.

 • Vi skall säkerställa att löner och förmåner som lägst möter, eller överträffar, lagligt fastställda eller industristandard för varje land och vi skall alltid följa lagar och industristandard gällande arbetstid.

 • Vi strävar efter att erbjuda anställda de bästa möjligheterna att utveckla sina färdigheter och därmed möjliggöra bredare arbetsuppgifter och ett utökat ansvar.

 • Vi skall säkerställa att registrering, arkivering och användande av data gällande anställda behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med gällande lagstiftning.

“Vi skall verka för en ekologiskt hållbar utveckling”
 • Vår kommunikationspolicy är att vara öppen och transparent genom att tillhandahålla kontinuerlig och faktabaserad information om våra produkter, tjänster och utveckling.

 • Vi skall alltid skydda våra IP-rättigheter och affärshemligheter.

 • Vi skall jobba intensivt för att våra produkter, vårt resande i tjänst och vår affärsverksamhet i övrigt skall ge en ekologiskt hållbar utveckling.

 • Vi skall alltid agera på ett socialt ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagar i de länder där vi är etablerade.

 • Vi skall alltid inkludera hållbarhetsaspekten i våra nya investeringar.

 • Vi skall interagera och stödja det lokala samhället och vi är öppna för att stödja lokala skolor, universitet och icke vinstdrivande organisationer.

 • Vi är politiskt obundna och engagerar oss inte i politiska diskussioner i länderna där vi är etablerade.